SKOSS

 

De Montessorischool Soest is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest – Soesterberg, kortweg SKOSS genoemd. De SKOSS heeft naast onze school nog vijf andere katholieke scholen onder haar beheer. De dagelijkse leiding van de SKOSS is in handen van algemeen directeur dhr. C. Honcoop.
Meer informatie over SKOSS vindt u op http://www.skoss.nl

Visie & missie SKOSS

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit. Zij wil dit bereiken vanuit een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit. Binnen haar onderwijs wil zij zich richten op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij rekening houdend met zijn talenten en mogelijkheden.

De SKOSS biedt ruimte voor een eigen onderwijs en schoolconcept per school.

De SKOSS wil de rol en de betrokkenheid van de ouders optimaliseren.
Zij beschouwt ouders als vertegenwoordiger van de kinderen die goed onderwijs en goede vorming willen op veilige scholen en zij wil ouders stimuleren als vrijwilliger mee te werken in bestuur, onderwijs, medezeggenschap, ouderraad, projecten en advisering.

De SKOSS wil haar (vrijwillige) medewerkers een prettige en stimulerende werkgemeenschap bieden.

De SKOSS kiest voor een kaderstellend en toezichthoudend bestuur met een gemandateerde algemeen directeur en integraal verantwoordelijke schooldirecties. Algemene- en stichtingsgebonden aangelegenheden worden bovenschools geregeld en verder waar dit effectief of efficiënt is.

De SKOSS wil financieel gezond opereren met het oog op de lange termijn in adequate schaalgrootte.

De SKOSS wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de (lokale) samenleving en staat open voor samenwerking.