Identiteit

Identiteit

De Montessorischool Soest is een katholieke school. Het katholieke aspect is terug te vinden in de totale sfeer. We zijn echter geen school voor alleen katholieke kinderen; ook kinderen van andere gezindten of kinderen van niet-gelovige ouders zitten op onze school en voelen zich er thuis. Onze school is toegankelijk voor kinderen van alle nationaliteiten, gezindten en culturen, we werken op basis van gelijkwaardigheid.

Door nu respect te hebben voor elkaar staat het kind in de toekomst open voor ieder “ander”. In het verlengde hiervan zijn wij zeer alert op discriminatie en pesten. Wij werken met veel inzet aan het voorkomen hiervan.
Met de inschrijving van de leerling op onze school, onderschrijven de ouders onze identiteit.

Sfeer in de school

De samenwerking tussen directie, team, bestuur, ouders en kinderen vormt de basis voor een goed schoolklimaat.
Op onze school heerst een gezellige en open cultuur. De kinderen kunnen altijd bij hun leerkracht terecht om zaken te bespreken die voor hen belangrijk zijn. Wij bieden structuur, zodat de kinderen rustig kunnen werken. Wij scheppen een ontspannen sfeer, waardoor de kinderen tot betere prestaties komen.

Binnen de school werken we met drie soorten afspraken;
• Omgangsafspraken met respect naar en voor elkaar.
• Groepsafspraken in de klas.
• Afspraken bij het buitenspelen en het bewegen op de gangen en trappen.

Al onze afspraken stellen we zoveel mogelijk positief: het woordje ‘niet’ wordt zo weinig mogelijk gebruikt. Als we kinderen aanspreken op de afspraken, geven we aan wat we van hem/haar verlangen (rustig lopen / zachtjes spreken e.d.).
De leerlingen worden op de hoogte gebracht van de afspraken die wij op school hanteren, met behulp van Rots en Water. Deze werkwijze creëert een klimaat in de groep waarin iedereen serieus genomen wordt en waaruit blijkt dat je als individu meetelt.

Gedragscodes en doelen voor de leerlingen:
• Zaken die als een rode draad door het schoolleven lopen, zijn: accepteren en geaccepteerd worden, fouten mogen maken, bespreken en aanpassen.
• Het samenwerken staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar.
• Wij laten in ons dagelijks handelen steeds weer zien dat normen en waarden hoog in ons vaandel staan.
• Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind.

Pesten komt helaas op iedere school voor. De praktijk leert dat er rond de pester vaak “meelopers” zijn, die mee-pesten om erbij te horen. Snel signaleren is erg belangrijk. We streven een actief anti-pestbeleid na. Onze school beschikt over een gedragsprotocol.

Samenleving

De Montessorischool vindt het belangrijk om als school midden in de maatschappij te staan. Dit streven we na door:
• Gebruik te maken van alle mogelijkheden die de nabije omgeving ons biedt, zoals de bibliotheek, de kinderboerderij, Idea, museum Oud Soest en de Kwekerij.
• Maatschappelijke en actuele gebeurtenissen als uitgangspunt te nemen bij diverse lessen.

Ouders en kinderen

Voor een goed sociaal evenwicht van de kinderen is het belangrijk, dat ouders/verzorgers en leerkrachten elkaar ondersteunen in de benadering van de leerlingen. Als ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij het onderwijs, bereiken hun kinderen betere resultaten op school.
Dit willen we bereiken door:
• Ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op school.
• Actief te stimuleren dat ouders de visie, missie en afspraken van de school onderschrijven.
• Open te staan voor constructieve feedback om hiermee ons voordeel te kunnen doen.